Privacy statement

Boswinkel Arbeidsrecht Advies respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitleg gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht die wij hebben wanneer wij persoonsgegevens van u verwerken.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u altijd contact opnemen met Fieke Boswinkel. E-mailadres: scboswinkel@boswinkelarbeidsrecht.nl

Wat zijn persoonsgegevens?
 

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die wij in verband kunnen brengen met u. Het verzamelen, bewaren en gebruiken van uw gegevens noemen we het ‘verwerken’ van uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens zoals uw naam, adresgegevens, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en salarisgegevens. Deze persoonsgegevens verwerken wij omdat deze door u op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van onze dienstverlening door ons zijn verkregen of door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder door wederpartijen.

Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

Volgens de AVG hebben wij duidelijke doeleinden nodig om uw persoonsgegevens te mogen vragen, bewaren en gebruiken. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • om contact met u te kunnen hebben met het oog op het afnemen van goederen en/of diensten;
 • innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

Op welke wettelijke grondslagen baseren wij onze verwerkingen van uw persoonsgegevens?

Naast een doel hebben wij ook een wettelijke grondslag nodig om uw gegevens te mogen verwerken. Boswinkel Arbeidsrecht Advies verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens op basis van de hierna genoemde grondslagen:

 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • wettelijke verplichting;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang.

Welke andere organisaties ontvangen uw persoonsgegevens?

Wij delen alleen met andere partijen voor zover noodzakelijk voor onze dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere jurist/advocaat of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van ons, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Met een derde partij die namens en in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerkt wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens de AVG regels moet naleven. Hierbij valt te denken aan onze softwareleverancier die zorgdraagt voor de verwerking van urenregistraties en declaratiebeheer.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel zolang dit op grond van de wet- en regelgeving is vereist.

Beveiliging persoonsgegevens

Boswinkel Arbeidsrecht Advies hecht grote waarde aan de beveiliging van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveilingsniveau te waarborgen. In het geval wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in de verwerkingsovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Welke rechten heeft u volgens de AVG?

Volgens de AVG heeft u de volgende rechten:

 • Het recht op informatie over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens;
 • Het recht op inzage van uw gegevens;
 • Het recht op correctie van foutieve gegevens;
 • (In bepaalde gevallen) het recht op verwijdering van de gegevens en het recht om “vergeten te worden”;
 • Het recht op beperking van de gegevensverwerking;
 • Het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
 • Het recht op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit).

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van een eerder gegeven toestemming, kunt u sturen naar Fieke Boswinkel (e-mailadres: scboswinkel@boswinkelarbeidsrecht.nl). U ontvangt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij niet aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan wettelijke bewaartermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer te bewaren.

Om er zeker van te zijn dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en afgeschermd BSN. Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Waar kunt u een klacht indienen?

Als u ondanks onze zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens toch een klacht op dit gebied heeft, dan kunt u deze klacht bij ons indienen. Wij gaan dan graag met u in gesprek. Ook kunt u de klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Contactgegevens van de AP vindt u op hun website: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Boswinkel Arbeidsrecht Advies heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder moment zonder enige voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website gepubliceerd. Dit privacy statement is vastgesteld op 1 februari 2019.